دانلود رایگان پروژه طراحی و ساخت یک رله دیستانس میکروپروسسوری

له   3- ساختمان داخلی   4-  نحوه عملکرد واحد اندازه گیری   1-4-  روش(I)   2-4-  روش(II)   3-4-  روش(III)   5- شبیه سازی کامپیوتری روش های یاد شده   6- نتایج آزمایشگاهی   7- نتایج   چکیده مقاله حاضر حاصل بخشی از تحقیقی است که در قالب پروژه “طراحی و ساخت رله‌های حفاظتی میکروپروسسوری” به منظور کسب دانش فنی لازم جهت ساخت رله‌های حفاظتی در داخل کشور انجام گرفته است .در این مقاله نخست روش های مختلفی که برای محاسبه دیجیتالی امپدانس خط می تواند بکار رود با در نظر گرفتن سرعت و دقت آنها مورد بررسی و مقایسه قرار داده شده اند .شبیه سازی کامپیوتری روش های یاد شده ب

دانلود رایگان تحقیق تقابل عقل و عشق در دیوان جامی,کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله‌ی عقل و عشق سعدی

دانلود رایگان مقاله مفهوم عدالت در حقوق