دانلود رایگان تحقیق سنتز, شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‌های مس و نیکل با لیگاند جدید بیس (3-متوکسی سالیسیدن) 1 و 2 پروپان دی آمین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود رایگان تحقیق سنتز, شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‌های مس و نیکل با لیگاند جدید بیس (3-متوکسی سالیسیدن) 1 و 2 پروپان دی آمین دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تحقیق سنتز, شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‌های مس و نیکل با لیگاند جدید بیس (3-متوکسی سالیسیدن) 1 و 2 پروپان دی آمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تحقیق سنتز, شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‌های مس و نیکل با لیگاند جدید بیس (3-متوکسی سالیسیدن) 1 و 2 پروپان دی آمین

فصل اول: مقدمه و پیشینه نظری  
1-1- مقدمه00  
1-1-1-   بازهای شیف و کمپلکس¬های آن¬ها 00  
1-1-2- بازهای شیف دو دندانه¬ای (لیگاندهای با اتم دهنده N و O) 00  
1-1-3- بازهای شیف سه دندانه¬ای  
1-1-4- بازهای شیف چهار دندانه‌ای0  
1-2- کمپلکس¬های سالن 00  
1-2-1- جنبه¬های عمومی از کمپلکس¬های سالن00  
1-2-2- کمپلکس‌های سالن فلزات واسطه0  
1-2-3- ساختار شناسی کمپلکس های سالن 0  
1-2-4- نقش لیگاند در ساختار کمپلکس‌های سالن0  
1-3- کمپلکس¬های مارپیچی  
1-4- مس و کمپلکس¬های آن 00  
1-4-1- حالت¬های اکسایش (I) و (II) از مس00  
1-5- نیکل و کمپلکس¬های آن00  
1-6- بلورشناسی00  
1-7- مقدمه¬ای برپراش پرتو X تک بلور00  
1-7-1- هفت سیستم بلورشناسی  
1-7-2- شبکه¬ی براوه00  
1-7-3- رده¬های تقارن0  
1-7-4- محورهای حلزونی یا پیچشی  
1-7-5- سطح تقارن انتقالی0     
1-7-6- گروه فضایی 00  
فصل دوم: بخش تجربی  
2-1- مواد شیمیایی و حلال¬های مورد استفاده0  
2-2- دستگاه¬ها و وسایل مورد استفاده  
2-3- سنتز لیگاندها و کمپلکس¬ها  
2-3-1- سنتز لیگاند چهار دندانه¬ای h3mb2pn  
2-3-2- سنتز لیگاندهای چهار دندانه¬ای (h6mb2pn) (h5mb2pn) (h4mb2pn)  
2-3-3 سنتز کمپلکس  [Ni(h4mb2pn)]  
2-3-4- سنتز کمپلکس [Cu(h4mb2pn)] 0  
2-3-5- سنتز کمپلکس [Ni(h5mb2pn)] 00  
2-3-6- سنتز کمپلکس [Cu(h5mb2pn)].CH3OH 00  
2-3-7- سنتز کمپلکس [Ni(h6mb2pn)] 00  
2-3-8- سنتز کمپلکس [Cu(h6mb2pn)] 0  
فصل سوم: نتایج و بحث  
3-1- مقدمه00  
3-2- سنتز لیگاندها و کمپلکس¬ها  
3-3- بررسی طیف¬های ارتعاشی (IR) لیگاندها و کمپلکس¬ها0  
3-4- بررسی طیف 1H-NMR لیگاندها و کمپلکس¬ها00  
3-4-1 طیف 1H-NMR لیگاند h3mb2pn00  
3-4-2 طیف 1H-NMR لیگاند h5mb2pn00  
3-4-3 طیف 1H-NMR کمپلکس [Ni(h6mb2pn)]0  
3-5- ساختارشناسی ترکیبات با استفاده از پراش X تک بلور0  
3-5-1- ساختار بلوری لیگاند h3mb2pn0  
3-5-2- ساختار بلوری لیگاند h5mb2pn0  
3-5-3- ساختار بلوری کمپلکس [Ni(h4mb2pn)]  
3-5-4- ساختار بلوری کمپلکس [Cu(h5mb2pn].CH3OH00  
نتیجه گیری00  
پیوست‌ها  
منابع و مآخذ00  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان تحقیق سنتز, شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس‌های مس و نیکل با لیگاند جدید بیس (3-متوکسی سالیسیدن) 1 و 2 پروپان دی آمین

 [1] So, B-K; Kim, W-J; Lee, S-M; Jang, M-C; Song, H-H; Park, J-H. J.Dyes and Pigments. 2007, 75, 619-623

[2] Lin, H-C.; Huang, C-C; Shi, C-H.; Liao, Y-H.; Chen, C-C.; Lin, Y-C and Liu, Y-H., J.Dalton Trans, 2007, 781-791

[3] Hayvali, M.; Gündüz, H.; Gündüz, N.; Kilic, Z.; Hkelek, T. J. Mol Structure. 2000, 525, 215-226

[4] Leniec, G.; Kaczmarek, S. M.; Typek, J.; Kolodziej, B.; Grech, E; and Schiff, W. Solid State Sciences, 2007, 9, 267-273

[5] Agarwal, R. K.; Singh, L.; and Sharma, D. K. Bioinorg Chem Appl. 2006, 2006, 59509

[6] Holm, R. H.; Everett, G. W.; Chakravorty, A. progress In Inorganic Chemistry; John Wiley & Sons, INC. New York. London. Sydney, 1996, Vol. 7, p

[7] Habibi, M. H.; Montazerozohori, M.; Barati, K.; Lee, U and Choi J.-H, Acta Cryst. 2006, E62, m3392-m3394

[8] Habibi, M. H.; Mokhtari, R.; Harrington, R. W and Clegg, W. Acta Cryst, 2007, E63, o2881.

[9] Tanaka, T.; Yasuda, Y and Hayashi, M. J. Org. Chem. 2006, 71, 7091-7093

[10] Che, G.-B.; Xu, Z. –L and Ng, S, W. Acta Cryst. 2006, E62, m3194-m3196

[11] Chakravarty, A -R. J. Chem. Sci. 2006, 118, 443-453

[12] Thangadurai, Th. D and Natarajan, K, Transition Metal Chemistry, 2001, 26, 717-722

[13] Benetollo, F.; Bombieri, G and Grillone, M. D. Acta Cryst. 1993 C49, 1463-1465

[14] Jiang, Y. –B.; Kou, H. –Z.; Wang, Ru –Ji.; Cui, A. –Li. European Journal of Inorganic Chemistry, 2004, 23, 4608-4615.

[15] Maurya, M. R.; Khurana, S and Rehder, D. Transition Metal Chemistry, 2003, 28, 511-517

[16] Biswal, B. K.; Cherney, M. M.; Wang, M.; Garen, C and James, M. N. G. Acta Cryst. 2005, D61, 1492-1499

[17] Elerman, Y.; Elmali, A.; Kabak, M and Svoboda, I. Acta Cryst. 1998, C24, 1701-1703

[18] Sui, Y.; Fang, X. –N.; Xiao, T. –A.; Luo, Q. –Y and Li, M. –H. Acta Cryst. 2006, E62, m2230-m2232

[19] Kunkely, H.; Vogler, A. J. Photochemistry and Photobiology, 2001, 138, 51-54

[20] Zhao, J.; Zhao, B.; Liu, J.; Xu, W and Wang, Z. Spectrochemica Acta Part A. 2001, 57, 149-154

[21] Pfeiffer, P.; Breith, E.; Lübbe, E and Tsumaki, T. Liebigs Ann, 1933, 503, 84

[22] Dalton, C. T.; Ryan, k. M.; Wall, V. M.; Bousquet, C and Gilheany, D. G. Top. Catal. 1998, 5, 75

[23] Zhang, W.; Loebach, J. L.; Wilson, S. R and Jacobsen, E. N. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 2801

[24] Irie, R.; Noda, K.; Ito, Y.; Matsumoto, N and Katsuki, T. Tetrahedron Lett. 1990, 31, 7345

[25] Lee, N. H.; Lee, C. S and Jung, D. S. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 1385

[26] Omura, K.; Uchida, T.; Irie, R and Katsuki, T. Chem. Commun. 2004, 2060

[27] McGilvra, J. D and Rawal, V. H. Synlett. 2004, 2440

[28] Shin, C. –K.; Kim, S.J and Kim, G. J. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7429

[29] Maeda, T.; Takeuchi, T.; Furusho, Y and Takata, T. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2004, 42, 4693

[30] Kim, S. S and Rajagopal, G. Synthesis. 2003, 2461

[31] Jacobsen, E. N. in Catalytic Asymmetric Synthesis; Ed. I. Ojima, 1993, VHC, New York,Section

[32] Jacobsen, E. N. In Comprehensive Organometallic Chemistry II; Ed. Abel, E. W;

Stone, F. G. A. and Wilkinson, G, 1995, Pergamon, New York, Vol. 12, Section

[33] Corazza, F.; Solari, E.; Floriani, C.; ChiesiVilla, A and Guastini, C. J. Chem. Soc., Dalton Trans. 1990, 1335

[34] Katsuki, T, Coord. Chem. Rev., 1995, 140, 189

[35] Tokunaga, M.; Larrow, J. F.; Kakiuchi, F and Jacobsen, E. N, Science. 1997, 277, 936

[36] Cozzi, P. G, Chem. Soc. Rev., 2004, 33, 410

[37] Katsuki, T. Chem. Soc. Rev., 2004, 33, 437

[38] Oconnor. K. J.; Weg, S. J.; Burrows, C. J. Tetrahedron lett. 1992, 33, 1001

[39] Katsuki, T. Coord. Chem. Rev. 1995, 140, 189

[40] Canali, L.; Sherrington, D. C. Chem. Soc. Rev. 1999, 28, 85

[41] Kim, G. J.; Chin, J. H. Catal. Lett. 1999, 63, 83

[42] Haikarainen, A.; Sipila, J.; Pietikainen, P.; Pajunen, A.; Mutikainen, I. Bioorg. Med. Chem. 2001, 9, 1633

[43] Cozzi, P. G. Chem. Soc. Rev. 2004, 33, 410-421

[44] Koth, D.; Gottschaldt, M.; Grls, H and Pohle, K, Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2006, 2, 17

[45] Harford, C.; Narindrasorasak, S and Sarkar, B. Biochemistry. 1996, 35, 4271–4278

[46].Cuenoud, B.; Tarasow, T. M and Shepartz, A. Tetrahedron Lett. 1992, 33, 895–898

[47] Yu, Y.-Y, Acta Cryst 2006, E62, m948-m949.

[48] Youinou, M.-T.; Ziesse, R. and Lehn, J.-M., “Formation of dihelicate and mononuclear complexes from rthane-bridged dimeric bypiridine or phenantroline ligands with copper(I), cobalt(II), and iron (II) cations”. Inorg. Chem., 1991, Vol. 30, pp. 2144-2148

[49] Piguel, C.; Bernardinelli, G. and Hopfgartner, G., “Helicates as versatile supramolecular complexes”. chem. Rev. 1997, Vol. 97, pp. 2005-2062

[50] Hannon, M. J. and Childs, L. J., “Helices and helicates: Beautiful supramolecular motifs with emerging applications”. supramol. Chem. 2004, Vol. 16, pp. 7-22

[51] Pal, P. K.; Chowdhury, S.; Purkayastha, P.; Tocher, D. A. and data, D., “A novel double-stranded dinuclear copper(I) helicate having a photoluminescent Cu2IN8 chromophore” Inorg. Chem.. commun., 2000. Vol. 3, pp. 585-589

[52] Yoshida, N. and Ichikawa, K., “Synthesis and structure of a dinuclear zinc(II) triple helix of an N,N-bis-bidentate Schiff base”. Chem. Commun. 1997, pp. 1091-1092

[53] Ulanov, V. A.; Zhiteitcev, E. R.; Varlamov, A. G. J. Mol. Struct. 2007, 838, 182-186

[54] Larionov, S. V.; Kokina, T. E.; Agafontsev, A. M.; Gorshkov, N. B.; Tkachev, A. V.; Klevtsova, R. F and Glinskaya, L. A. Russian Journal of Coordination Chemistry. 2007, 33, 514-522

[55] Karia, F. D.; Parsania, P. H Asian J. Chem. Soc. 1999, 11, 991

[56] More, P. G.; Bhalvankar, R. B.; Pattar, S. C. J. Indian Chem. Soc. 2001, 78, 474

[57] El-Masry, A. H.; Fahmy, H. H.; Abdelwahed, S. H. A. Molecules. 2000, 5, 1429

[58] Pandeya, S. N.; Sriram, D.; Nath, G.; Clercq, E. De. IL Farmaco. 1999, 54, 624

[59] Singh, W. M.; Dash, B. C. Pesticides. 1988, 22,

[60] Samadhiya, S.; Halve, A. Orient. J. Chem, 2001, 17,

[61] Hoshino, H.; Murakami, H.; Matsunaga, Y.; Inabe, T.; Maruyama, Y. Inorg. Chem. 1990, 29, 1177

[62] Paschke, R.; Balkow, D.; Sinn, E. Inorg. Chem. 2002, 41, 1949

[63] Yuriko Abe, Hiroko Akao ,Yukiko Yoshida, Hiroshi Takashima, Tomoaki Tanase, Hidetomo Mukai, Kazuchika Ohta. Inorganica Chimica Acta. 2006, 359, 3147–3155

چکیده

بازهای شیف و کمپلکس­های آن­ها به دلیل داشتن خواص کاتالیزوری, خاصیت کریستال مایع, خواص دارویی و نیز به عنوان مدلی برای آنزیم­ها جهت بررسی ساختار, ماهیت و عملکرد آن­ها در سیستم­های بیولوژیکی مورد توجه شیمیدانان قرار گرفته­ است. لذا سنتز و بررسی ویژگی­های ساختاری و اسپکتروسکوپی آن­ها در شیمی کئوردیناسیون مورد توجه می‌باشد

در این تحقیق لیگاندهای جدید باز شیف چهاردندانه­ای -N’,N بیس (2- هیدروکسی 3- متوکسی بنزآلدهید) -1و2- پروپان دی­ایمین (h3mb2pn), -N’,N بیس (2- هیدروکسی 4- متوکسی بنزآلدهید)-1و2- پروپان دی­ایمین (h4mb2pn), -N’,N بیس (2- هیدروکسی 5- متوکسی بنزآلدهید)-1و2- پروپان دی­ایمین (h5mb2pn), -N’,Nبیس(2- هیدروکسی 6- متوکسی بنزآلدهید)-1و2- پروپان دی­ایمین (h6mb2pn) و کمپلکس­های جدید [Ni(h4mb2pn)], [Cu(h4mb2pn)], [Ni(h5mb2pn)], [Cu(h5mb2pn)].CH3OH, [Ni(h6mb2pn)] و [Cu(h6mb2pn)], از لیگاندهای چهاردندانه­ای (h4mb2pn), (h5mb2pn) و (h6mb2pn) سنتز و خالص‌سازی گردید و با استفاده از تکنیک­های طیف­سنجی مادون قرمز, روزنانس مغناطیسی هسته پروتون و پراش‌ پرتو X تک بلور مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت

1-1- مقدمه

کمپلکس های شیف باز در شیمی کئوردیناسیون به عنوان یک دسته شناخته شده وبسیار مهم محسوب می شوند که از سال 1933 تاکنون تحقیقات گسترده‌ای بر روی سنتز و شناسایی وکاربردهای این دسته از ترکیبات صورت گرفته است. امروزه بیش از 2500 نوع از این گونه کمپلکس‌ها در مقالات مختلف گزارش شده است که نشان دهنده اهمیت و نقش اساسی این کمپلکس‌ها در شیمی معدنی می‌باشد. در اوایل دهه 1990 با کشف گروه های جالبی از این کمپلکس ها, تحت عناوین: کمپلکس های جاکوبسون[1] و کاتسوکی[2] که دارای کاربردهای مهم کاتالیستی, مانند: اپوکسیداسیون انانتیوگزین آلکن ها بودند, علاقه به تحقیق و بررسی برروی این کمپلکس ها افزایش یافت. از آن زمان تا کنون, واکنش های بسیار زیاد و متنوعی که توسط کمپلکس های سالن کاتالیز می شوند, معرفی شده‌اند, به عنوان مثال: اکسیداسیون هیدروکربن ها, آزیداسیون آلکن ها, واکنش دیلز-آلدر, بررسی سینتیکی آبکافت اپوکسیدها, آلکیلاسیون آلدهیدها و اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدها

 

1-1-1- بازهای شیف و کمپلکس­های آن­ها

بازهای شیف[3] و کمپلکس­های آن­ها به دلیل داشتن خواص کاتالیزوری, خاصیت کریستال مایع [1], خاصیت اپتیک غیر خطی[4] [2], به عنوان مدلی برای آنزیم­ها جهت بررسی ساختار, ماهیت و عملکرد آن­ها در سیستم­های بیولوژیکی [3] و داشتن خواص دارویی مورد توجه شیمیدانان قرار گرفته­اند [4]. لذا سنتز و بررسی ویژگی­های ساختاری و اسپکتروسکوپی آن­ها نه تنها می­تواند در توسعه بنیادی شیمی کئوردیناسیون مفید باشد, بلکه می­تواند در بررسی عملکرد آن­ها در سیستم­های بیولوژیکی نیز مفید واقع شود و اهمیت فلزات مختلف را در سیستم­های بیولوژیکی مشخص کند [5]

از متراکم نمودن آمین­های نوع اول با آلدهیدها و کتون­ها محصول­هایی که با عنوان ایمن شناخته شده­اند به دست می­آیند, که دارای پیوند دو گانه بین کربن و نیتروژن (C=N) می­باشند. ضرورت دارد که حداقل یک گروه آریل به اتم کربن یا نیتروژن متصل شود, در غیر این صورت این ترکیبات به طور سریع تجزیه یا پلیمر می­شوند. ایمین­های حاصل را به نام شیف که اولین بار آنها را گزارش کرد, باز شیف می ­نامند [6]. رایج­ترین روش تهیه باز شیف همان­گونه که در واکنش تراکمی زیر بین (1) و (2) نشان داده شده است. با تشکیل حد واسط همی آمینال (3) به راحتی صورت می­گیرد

 باید در نظر داشت که تعداد کمی از بازهای شیف که به طور معمول به‌عنوان لیگاند استفاده می­شوند به صورت کمپلکس نشده تهیه و شناسایی شده­اند. از این رو سنتز کمپلکس­های فلزی از لیگاندهای باز شیف به طور گسترده­ای در حال انجام است [7]

1-1-2- بازهای شیف دو دندانه­ای (لیگاندهای با اتم دهنده N و O)

گروه وسیعی از بازهای شیف دو دندانه­ای به‌عنوان لیگاندهای فلزی با گروه­های دهنده N و O استفاده شده­اند [8-10]. برای مثال, لیگاندهای دو دندانه­ای مشتق شده از بتا-دی کتون­ها و NH2Pri که تنها از راه اتم اکسیژن به Zn(II) کئوردینه می­شوند و طبق شواهد طیفی IR, پیوند هیدروژنی درون ملکولی را حفظ می­کنند شکل (1-1-a)

  استیل استون ایمین خنثی در شکل (1-1-b) به یون Yb(III) از راه اتم اکسیژن خود در کمپلکس کئوردینه می‌شود, اما در این مورد هیچ پیوند هیدروژنی درون ملکولی یافت نمی­شود. چون گروه NH2 در پیوندهای هیدروژنی با اتم اکسیژن (acac) دیگر ملکول­های کمپلکس در بلور شرکت دارد. در نتیجه طول N…O به 77/2 افزایش می‌یابد, در مقایسه با باز شیف دیگر, شکل (1-1-a) که طول N…O 54/2 است. در اینجا فرم کتوآمین به انول ایمین ترجیح داده می­شود

1-1-3- بازهای شیف سه دندانه­ای

بسیاری از بازهای شیف سه دندانه­ای به‌عنوان لیگاندهای آنیونی دارای گروه­های دهنده N2O, NOS, NO2 و NSO هستند [11-14]. بازهای شیف حاصل از پیریدوکسال فسفات و آمینواسیدها به‌عنوان حد واسط‌ها در بسیاری از واکنش­های مهم زیستی مانند کربوکسیل زدایی پیشنهاد شده­اند. بازهای شیف حاصل از پیریدوکسال فسفات و آمینواسیدها به‌عنوان لیگاندها­ی سه دندانه از راه نیتروژن ایمین, اکسیژن فنولی و یکی از اتم­های اکسیژن کربوکسیلات عمل می­کنند (شکل1-2) [15و16‍]

1-1-4- بازهای شیف چهار دندانه‌ای

بازهای شیف چهار دندانه­ای با گروه دهنده N2O2 برای کئوردینه شدن به یون­های فلزی به طور گسترده مطالعه شده­اند [17و18]. کمپلکس­های فراوانی از لیگاندهای چهاردندانه­ای سنتز شده­اند و مطالعات در مورد سنتز این دسته از ترکیبات به طور گسترده ادامه دارد. خواص این دسته از کمپلکس­ها به وسیله­ی ماهیت الکترونی لیگاند تعیین می­شود. طیف بینی 1H-NMR برای بررسی تعادل کتو-انول و ماهیت پیوندهای هیدروژنی استفاده شده است. در مورد بازهای شیف فعال نوری, طیف UV اطلاعاتی درباره­ی ساختار گونه در محلول می­دهد [19و20]. بازها­ی شیف که به طور گسترده مطالعه شده­اند, مشتقات استیل استون و سالیسیل آلدهید هستند. انواع اولیه­ی آن­ها با اتیلن دی آمین در شکل 1- 3 نشان داده شده­اند

1-2- کمپلکس­های سالن[5]

کمپلکس­های نوع سالن یک طبقه­ی اصلی از ترکیبات در شیمی کئوردیناسیون می­باشند. این گروه از ترکیبات از سال 1933 شناخته شده­اند [21و22]. علاقه به سنتز کمپلکس­های سالن از سال 1990 زمانی که گروه جاکوبسن[6] و کاتساکی[7] با استفاده از Mn(Salen) کایرال به‌عنوان کاتالیست توانستند, آلکن­های غیر عاملی را اپوکسید کنند, افزایش یافت [23و24]. در این زمان بود که واکنش­های گوناگونی به طور گسترده توسط این دسته از کمپلکس­ها کاتالیست شدند. از جمله اکسایش هیدروکربن­ها ‍‌‌‌‍‍‍‍‌‌[25], آزیریدیناسیون آلکن­ها [26], واکنش دیلزآلدر [27], اپوکسایش آلکن­ها [28], آلکیله کردن آلدهیدها [29] و اکسایش سولفید به سولفوکسید [30]

1-2-1- جنبه ­های عمومی از کمپلکس­های سالن

اولین کمپلکس­های فلزی باز شیف از نوع سالن از طریق واکنش بین سالیسیل آلدهید و اتیلن دی آمین با نمک­های فلزی گوناگون سنتز شدند [21]. در ابتدا لیگاندهای سالن و سپس کمپلکس­های آن­ها با استفاده از نمک­های مختلف سنتز شدند. روش استاندارد برای تهیه لیگاندهای سالن استفاده از سالیسیل آلدهید (و یا مشتقات آن), با اتیلن دی آمین (و یا مشتقات آن) در حلال الکل (معمولاً متانول یا اتانول) می­باشد شکل(1-4) [31و32]

 با این روش می­توان بلورهای خالص از لیگاندهای سالن را به دست آورد. تهیه کمپلکس­های سالن از نمک­های فلزی نیز معمولاً در حلال الکل انجام می­شود. کمپلکس­های سالن با فلزات گروه اصلی نسبت به رطوبت حساس هستند. در نتیجه سنتز آن­ها شرایط ویژه­ای را می‌طلبد, به عنوان مثال باید در غیاب هوا باشند و در حلال مناسب مانند THF بدون آب یا تولوئن استفاده شوند [33]

مقدار لیگاند و نمک فلزی استفاده شده می­تواند به نسبت مولی برابر باشد یا نمک فلزی می­تواند به مقدار اضافی استفاده شود. زمانی که کمپلکس در حلال­های آلی قابل حل باشد اضافی نمک فلزی برای پیش بردن واکنش استفاده می­شود و مقدار اضافی نمک را می­توان از طریق شستن با آب حذف کرد. همچنین نمک­های اضافی را می­توان با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی رفع کرد. کمپلکس­های فلزی را می­توان از طریق دوباره بلوری کردن خالص نمود. اغلب کمپلکس­ها رنگی هستند. رنگی بودن آن­ها مربوط به یون فلز مرکزی است. کمپلکس­هایی از فلزات واسطه از لیگاندهای سالن معمولاً دارای رنگ هستند. مانند سبز, قهوه­ای رو به سیاه, بنفش پررنگ, قرمز و نارنجی روشن. کمپلکس­های تیتانیم, زیرکونیم و کمپلکس­های روی معمولاً از رنگ‌های روشن هستند و اغلب موارد به صورت زرد کم رنگ مشاهده می­شوند. مقالات و کتاب­های متعددی مربوط به سنتز و کاربردهای کمپلکس­های سالن وجود دارند [22و 31و 32و 34و 35]. فعالیت کاتالیتیکی کمپلکس­های سالن در دو دهه اخیر به طور گسترده­ای مطالعه شده است [36و37]

1-2-2- کمپلکس‌های سالن فلزات واسطه

کمپلکس‌های سالن ساخته‌شده از فلزات واسطه به دلیل داشتن ساختارهای ویژه اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. بخصوص کاربرد فراوان این ترکیبات, در مطالعات کاتالیزوری در واکنش‌های اکسیداسیون می‌باشد [38-42], که این فعالیت کاتالیزوری در ارتباط مستقیم با ساختار و نوع استخلافات روی لیگاند می‌باشد شکل (1-5). این دسته از کمپلکس­ها به علت داشتن خواص کریستال­های مایع [1] وبه دلیل فعالیت­های بیولوژیکی [5], حائز اهمیت هستند

 روش‌های مختلفی برای سنتز این کمپلکس‌ها پیشنهاد شده است, که می‌توان با توجه به نوع فلز واسطه‌ی مورد استفاده و همچنین حساسیت لیگاند سالن مورد نظر, روش مناسب را انتخاب کرد [43]. کمپلکس‌های بازشیف مس (شکل1-6) کاربردهای ارزشمندی دارند. متداول­ترین حالت اکسیداسیون برای اتم مس در کمپلکس‌های سالن, حالت اکسایش (II) می‌باشد [43]. این کمپلکس‌ها از واکنش بین سالن و نمک استات مس در حلال اتانول یا متانول تولید می‌شوند

 کمپلکس‌های سالن مس معمولاً نسبت به هوا و رطوبت پایدار هستند. این کمپلکس‌ها می‌توانند کاربردهای متنوعی از جمله آلکیلاسیون فضاگزین[8] در شرایط انتقال فازی [43], داشته باشند

کمپلکس‌های بازشیف نیکل (شکل1-7) نیز کاربردهای ارزشمندی دارند. کمپلکس­های نیکل (+2) به عنوان عواملی در شکافتن DNA و RNA شناخته شده­اند. به عنوان مثال کمپلکس­های نیکل (+2) ماکروسیکل مسطح مربع بعد از اکسید شدن به نیکل (+3), این رفتار را از خود نشان می­دهند [45]. در کمپلکس­های سالن نیکل (+2) نیز چنین رفتاری مشاهده می­شود [46]. کمپلکس­های متعددی از نیکل سنتز و ساختار بلوری آن­ها مشخص شده است

1-2-3- ساختار شناسی کمپلکس های سالن:

 ساختار کمپلکس های سالن در محدوده وسیعی (کاملاً مسطح تا کاملاً واپیچیده) قرار دارند. بسته به حالت اکسیداسیون فلز مرکزی, ساختار لیگاند و امکان وجود یون نگهدارنده[9], کمپلکس های سالن می توانند ساختارهای 4 کئوردینه مربع مسطح تا 8 کئوردینه دوازده وجهی را با درجات مختلف واپیچش[10] اختیار کنند (شکل 1-8)

 کئوردیناسیون در کمپلکس های تکپاره[11] نسبت به انواع چند پاره[12] متفاوت است. برای کمپلکس های به فرم سالن سه مدل اصلی پیوندی وجود دارد: 1) مربع مسطح یا واپیچیده: معمولاً در کمپلکس های دارای فلز مرکزی با عدد اکسایش (+2) مشاهده می شود. این ساختار با فلزات دارای عدد اکسایش بالاتر معمولاً به همراه یونهای نگهدارنده ای مانند: BF4- یا PF6- دیده می شود. 2) هرم با قاعده مربع: برای کمپلکس های پنج کئوردینه دیده می شود که موقعیت محوری می تواند توسط یونهایی که توانایی اتصال به فلز مرکزی را دارند, مانند: هالیدها, اکسیژن, نیتروزو, سیانید و; اشغال شود. یون فلزی در این حالت معمولاً دارای عدد اکسایش (+3) می باشد که همچنین می تواند در موقیت های محوری دارای مولکول های حلال که توانایی اتصال به فلز مرکزی را دارند, مانند: آب, الکل و پیریدین باشد. 3) ساختار هشت وجهی: برای مدل های شش کئوردینه دیده می شود که بسته به حالت اکسایش فلز مرکزی, نوع اتصال لیگاندهای محوری می تواند متفاوت باشد. برای مثال: در مورد یونهای فلزی M4+ وM6+ موقعیت های محوری توسط دو آنیون اشغال می‌شود ولی برای یونهای فلزی M3+ موقعیت های محوری توسط دو لیگاند خنثی اشغال می شوند و همچنین در ساختار, وجود یون نگهدارنده نیز الزامی است

1-2-4- نقش لیگاند در ساختار کمپلکس‌های سالن:

 لیگاندهای شامل دی آمین های آلیفاتیک (حلقوی یا خطی) در کمپلکس های سالن کم یا بیش ساختار مسطح واپیچیده را می پذیرند. در این مورد بسته به ساختار لیگاند دو حالت هندسی محتمل می شود: 1) حالت هندسی پله ای[13] و 2) حالت هندسی چترگونه[14] (شکل 1-9). در مورد لیگاندهایی که  شامل دی آمین های آروماتیک می باشند, ساختار کمپلکس اکثراً مسطح می باشد (شکل 1-10)

 1-3- کمپلکس­های مارپیچی (Helix)

اصطلاح Helicate اولین بار در سال 1987 توسط پروفسور لهن[16] و همکارانش به کار برده شد [48]. این اصطلاح که برای کمپلکس­های دارای نظم مارپیچی شکل(1-11) به کار می­رود, از واژه یونانی هلیکس[17] و پسوند ات(ate)  مشتق شده است. این کمپلکس­ها از واکنش بین یک فلز و یک لیگاند مناسب تشکیل می‌شوند, که لیگاند باید دارای شرایط زیر باشد [49]

 1- لیگاند باید دارای چندین موقعیت مختلف, برای کوئوردینه شدن به یون­های فلزی باشد و همچنین قابلیت کوئوردینه شدن به یون­های فلزی مختلفی را داشته باشد

2- بین موقعیت­های مختلف برای کوئوردینه شدن به فلز مرکزی, یک پل مناسبی از اتم­های کربن باشد, به گونه­ای که پل به راحتی حول پیوندهای کربن-کربن دوران کند

در شکل (1-12) دو نمونه از مهمترین لیگاندهای تشکیل دهنده کمپلکس­های مارپیچی که توسط پرفسور هانون[18] و همکارانش تهیه شده­اند, دیده می­شود [50]. اگر نسبت بین فلز و لیگاند 2:2 باشد, به چنین کمپلکس‌هایی Double-Stranded Helicates  می­گویند [51]. ولی اگر نسبت بین فلز و لیگاند 3:2 باشد, به چنین کمپلکس­هاییTriple-Stranded Helicate  می­گویند, که بیشتر برای کبالت, نیکل و روی با عدد اکسایش دو مشاهده می­شود [52]

 1-4- مس و کمپلکس­های آن

[1] Jacobsen

[2] Katsuki

[3] Schiff bases

[4] Nonlinear Optics (NLO)

[5] Salen

[6] Jacobsen

[7] Katsuki

[8] Enantioselective alkylation

[9] Counterion

[10] Distortion

[11] Monomeric

[12] Oligomeric

[13] Stepped

[14] Umbrellalike

[15] Salophen

[16] lehn

[17] Helix

[18] M. J. Hannon

[19] Alloys

[20] Stoichiometries

[21] Paramagnetis

[22] Solvation

لینک کمکی